می تونی بحث درباره چگونه با تفکر داینامیکی میتوان هم جهت با بازار بود؟ را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!