شماره کارت میداس سرمایه

“شماره کارت”

۶۲۲۱۰۶۱۲۱۷۶۶۹۳۲۶

“شماره حساب”

۴۷۰۰۰۹۰۳۲۴۵۶۰۱

“شماره شبا”

IR420540108447000903245601

 

صاحب حساب: سید بهرنگ موسوی