خدمات ما

 • آموزش قوانین معاملهگری آتی سکه طلا

 • آموزش مطالب بنیادین معاملهگری آتی سکه طلا

 • آموزش سیستم اختصاصی 3AG

 • آموزش متد کارآ مختص آتی سکه طلا

 • آموزش مدیریت ریسک و سرمایه مختص آتی سکه طلا

 • آموزش روانشناسی مختص آتی سکه طلا

 • آموزش قوانین معاملهگری طلای آبشده

 • آموزش مطالب بنیادین معاملهگری طلای آبشده

 • آموزش سیستم اختصاصی 3AG

 • آموزش متد کارآ مختص طلای آبشده

 • آموزش مدیریت ریسک و سرمایه مختص طلای آبشده

 • آموزش روانشناسی مختص طلای آبشده

 • آموزش قوانین معاملهگری معاملات آپشن طلا

 • آموزش مطالب بنیادین معاملهگری معاملات آپشن طلا

 • آموزش سیستم اختصاصی 3AG

 • آموزش متد کارا مختص معاملات آپشن طلا

 • آموزش مدیریت ریسک و سرمایه معاملات آپشن طلا

 • آموزش روانشناسی مختص معاملات آپشن طلا

 • آموزش خصوصی سیستم 3AG

 • مشاوره ریسک و سرمایه

 • مشاوره روانشناسی معاملهسگری

 • مشاوره مدیریت پورتفولیو در بازار طلا

 • انجام معاملات زنده توسط استاد در حضور دانشجویان

 • مرور معاملات هفتگی

 • شخصی سازی مدیریت ریسک و سرمایه برای معاملهگران با توجه به شرایط روحی و روانی و میزان سرمایه معاملهگر

 • معاملهگری زیر نظر استاد