ارزش های ما

احترام

مخاطبان ما افرادی با سطح علمی و فرهنگی متفاوتی هستند و سر لوحه کاری ما احترام به هر نوع تفکر با هر دیدگاهی میباشد.

هدف

هدف ما تبدیل معاملهگران آماتور به معاملهگران حرفهایی است و تلاش در جهت حرفهایی ماندن در طول زمان است.

کار گروهی

ما معتقد هستیم برای پیمودن این مسیر طولانی برای حرفهایی شدن در معاملهگری نیاز به کار گروهی داریم و تمام پرسنل میداس سرمایه بر این باور هستند که پیشرفت معاملهگران مبین پیشرفت خودشان است و با عزمی جزم برای تحقق این مهم گام بر میدارند به گونهایی که مسئولیت هر یک از ارکان این شرکت مشخص بوده و همچنین نظارت کاملی بر آن وجود دارد.

اعتماد

ایجاد ارتباط صمیمی با همکاران و گروه معاملهگران بر اساس صداقت و اعتماد متقابل برای پیمودن مسیر معاملهگری

صداقت و شفافیت

ما به صورت بسیار شفاف و صادقانه اصول سیستمی را که معامله میکنیم بدون کم و کاست به معاملهگران خود منتقل میکنیم و ماهها با آنها بر اساس همین سیستم، معاملات زنده انجام میدهیم. (رویکرد ما مطابق با عملکرد ما است)

مشتری مداری و خدمات رسانی

ارائه خدمات این شرکت به تمامی مشتریان باید فراتر از انتظار آنها باشد و استفاده از روشهای نوین و کارآمد و پرهیز از مقررات کلیشهایی و مشکلساز و گاهی توهینآمیز میتواند در ارائه خدمات مطلوب کمک شایانی نماید، با توجه به تجربیات کسب شده ما در این مسیر پر پیچ و خم، و دیدن افراد دیگر که از ابتدای این مسیر تا بدین جا با ما همگام بودند، مشکلات مشترک حل شدهایی وجود داشته که ما با تمرکز بر اصل مشتری مداری، از قبل این مشکلات را به معاملهگر نشان داده و مسیر را برای پیمودن هموارتر خواهیم کرد.